Over het Yvonne van Gennip Talent Fonds

Inleiding

Sport speelt een belangrijke rol in de samenleving, Het draagt bij aan een betere gezondheid, legt sociale verbindingen in buurten en wijken en is van opvoedkundige waarde. Nederland telt meer dan 25.000 sportverenigingen (aangesloten bij NOC*NSF) waar wekelijks meer dan 6 miljoen mensen bij elkaar komen om te sporten. Daarnaast zijn er nog vele vrijwilligers verbonden aan hun sportclub en worden de sportpresentaties op radio- en televisie met hoge kijkcijfers beloond. Met deze aantallen kunnen we constateren dat ruim de helft van de Nederlanders ‘iets’ met sport heeft.

Ondanks het feit dat de maatschappelijk waarde van sport zo groot is blijkt dat er steeds minder financiële middelen beschikbaar zijn. Steun vanuit de overheid neemt af, zo ook de Lotto inkomsten en de sponsorbijdragen. Financiële steun voor topsporters is er nauwelijks. Daardoor gaat er veel talent verloren. Daarom is het tijd dat sport op zoek gaat naar nieuwe bronnen van inkomsten om zo haar sportieve en maatschappelijke ambities te realiseren. Door sport veel meer te positioneren als goed doel kan er een nieuwe bron van inkomsten aangeboord worden; die van particulieren. Goede doelen ontvangen op jaar basis ongeveer 2,3 miljard euro van particulieren. Per huishouden wordt er jaarlijks € 246 aan goede doelen geschonken (giften, donaties, schenkingen en nalatenschappen). Van dit bedrag gaat nu ‘slechts’ 2% naar sport en recreatie (Bron: geven in Nederland, VU Amsterdam). Religie, gezondheid en internationale hulp ontvangen de meeste inkomsten uit huishoudens. Cultuur ontvangt meer dan het dubbele van sport. Gezien de maatschappelijke relevantie van sport zijn er goede kansen voor de stichting Yvonne van Gennip Talent Fonds. Yvonne van Gennip heeft zelf een belangrijke rol vervuld bij de oprichting van het crowdfundplatform Talentboek. Een platform waar aanstormend talent zelf inkomsten werft om hun sportieve ambities waar de maken. Omdat ernaast crowdfunding meerdere bronnen van inkomsten aan te boren zijn voor talenten is het idee ontstaan een eigen fonds op te richten. Dit fonds gaat actief fondsen werven en met deze inkomsten worden talenten ondersteund. Met als droom dat ieder kind met talent de top zou moeten kunnen halen ongeacht of er (thuis) voldoende middelen zijn. Talentvolle sporters hebben een positief effect op hun omgeving, zijn een voorbeeld voor velen en zorgen naast saamhorigheid ook voor veel kijkplezier. In dit conceptbeleidsplan informeren wij u over de doelstellingen van het Yvonne van Gennip Talent Fonds en de wijze waarop wij deze gaan realiseren.

“Ik wil graag mijn naam, ervaring en energie in zetten om met behulp van dit fonds meer talentvolle sporters in Nederland een kans te geven. Een kans die ik zelf ook kreeg en waar ik nog steeds dankbaar voor ben”.

Yvonne van Gennip
Oprichter en voorzitter Yvonne van Gennip Talent Fonds

Visie

Het Yvonne van Gennip Talent Fonds inzetten om fondsen te werven om daarmee talentvolle sporters een kans te geven de top te behalen. Dit is niet alleen belangrijk voor de sporter zelf maar ook voor zijn omgeving en de sport die hij/zij bedrijft in het bijzonder.

Missie

Een positieve bijdrage leveren aan sport en sportparticipatie in Nederland in het bijzonder in belang van een sportiever, gezonder en socialer Nederland.

Strategie/ANBI

Het Yvonne van Gennip Talent Fonds verwerft inkomsten onder particulieren en bedrijven. Met de verworven inkomsten worden activiteiten gesteund ter ondersteuning van jong talent. Daarmee is het fonds een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Lees meer over deze ANBI-status.

De organisatie

Bestuur

In het bestuur hebben op dit moment zitting: Yvonne van Gennip (directeur/bestuurder), Kees van Oosten (penningmeester), Monique van Bijsterveld (secretaris) en Eric van der Burg (bestuurder).

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vier personen, te weten: Mart Smeets, Marcel Beerthuizen, Ronald Kleverlaan en Hans Biesheuvel.

Comité van aanbeveling

Er wordt een comité van aanbeveling in het leven geroepen.

Toetsingscommissie

De commissie is belast met het opstellen van de selectiecriteria waaraan een talent moet voldoen alvorens hij/zij een beroep kan doen op steun van het Fonds. In de toetsingscommissie zitten: Charles van Commenée, Robert Eenhoorn en Merel Bas.