Skip to main content

Gebruikersvoorwaarden

Talentboek is een interactieve website waar sporttalenten (tot en met 24 jaar) met een NOC*NSF-status of een ‘bondsstatus’ zich kunnen aanmelden voor het verkrijgen van ondersteuning. De focus ligt op het verkrijgen van financiële ondersteuning. Een NOC*NSF-status staat geregistreerd in de database van NOC*NSF en een ‘bondsstatus’ houdt in dat het talent aan een NK, EK of WK heeft deelgenomen of gaat deelnemen in het jaar van registratie.

Talentboek is uitsluitend in het leven geroepen als hulpstructuur voor en doorgeefluik tussen de sporttalenten enerzijds en particulieren en het bedrijfsleven anderzijds.

Er is een aantal categorieën gebruikers, te weten

1. Sporttalenten
2. Donateurs
3. Leveranciers
4. Partners

De gebruiksvoorwaarden van Talentboek zijn van toepassing op alle gebruikers van de website Talentboek.nl inclusief alle hieraan gerelateerde websites.

Deze website en de diensten van Talentboek worden onder de hierna volgende voorwaarden door Talentboek ter beschikking gesteld. Door hiervan gebruik te maken gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden. Het algemene en aanvullende deel van de algemene voorwaarden van Talentboek is van toepassing op alle diensten van Talentboek (inclusief het gebruik van de website). Voor specifieke diensten kunnen aanvullende voorwaarden gelden.

De website van Talentboek reguleert de communicatie tussen gebruikers onderling of tussen gebruikers en de diensten van Talentboek, echter niet inhoudelijk. Talentboek heeft dan ook geen controle over de inhoudelijke kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de verschillende onderdelen van de diensten. Talentboek is niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van haar gebruikers met betrekking tot het aanleveren van bestanden, gegevens en/of materialen die zij op de website van Talentboek beschikbaar stellen. Talentboek geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van deze bestanden, gegevens en/of materialen die door gebruikers op de website beschikbaar worden gesteld.

Talentboek behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud van de aangeleverde bestanden, gegevens en/of materialen te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. Talentboek behoudt zich tevens het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.

Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van deze website, de daarop gepresenteerde informatie en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om onder een valse naam of door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen van afgesloten onderdelen, van de website gebruik te maken.

Bij het gebruik van de website dient de gebruiker de volgende regels in acht te nemen:

 • De content aangeleverd door de gebruiker mag niet in strijd zijn met de van toepassing zijnde wet en regelgeving.
 • De content mag geen inbreuk maken op verkregen rechten van derden.
 • De gebruiker draagt er voor zorg om het functioneren van de website niet te (ver)hinderen of zich toegang te verschaffen tot gegevens waarvoor geen toestemming is.
 • De gebruiker draagt zorg voor dat de informatie die hij of zij doorgeeft niet geïnfecteerd is met virussen, worms etc.
 • De gebruiker zal zich onthouden van het uploaden naar of plaatsen op deze website van: (a) inbreukmakende, lasterlijke, onzedelijke, pornografische, bedreigende, beledigende, gewelddadige, onwettige, aanstootgevende, intimiderende of anderszins onbehoorlijke content, of (b) content met een commercieel oogmerk (zoals aanbiedingen tot verkoop van producten of diensten of pogingen fondsen te werven of reclame te maken voor producten of diensten).
 • De gebruiker mag slechts de website of delen daarvan overnemen en op een andere site plaatsen, of (delen van) de inhoud naar een server kopiëren, na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Talentboek.
 • De gebruiker gaat akkoord dat de logo's of handelsmerken van Talentboek op geen enkele wijze gebruikt mogen worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Talentboek.
 • De relatie met Talentboek mag door gebruiker niet in een verkeerd daglicht gesteld worden of andere onjuiste informatie over Talentboek verstrekken.
 • Registratie op Talentboek is strikt persoonlijk. Een talent wordt geacht zelf zijn/haar profiel op te stellen en bij te houden. Acquisitie door derden is niet toegestaan.

Het is strikt verboden om de gegevens van gebruikers te gebruiken ten eigen bate, met andere woorden het is verboden de gegevens van gebruikers die via Talentboek ter beschikking zijn gesteld anders te gebruiken, dan waarvoor de site van Talentboek bedoeld is. Dit houdt onder meer in dat het strikt verboden is om deze gegevens geheel of gedeeltelijk:

 • te gebruiken voor het ongevraagd toezenden van aanbiedingen of informatie over eigen producten of diensten;
 • te gebruiken voor het aanbieden van werving en selectie diensten of andere vormen van arbeidsbemiddelingsdiensten,
 • te verzamelen en op te slaan in een eigen database;
 • of te gebruiken voor herpublicatie op andere websites, online diensten, gidsen of adressenbestanden.

Auteursrechten en alle rechten met betrekking tot de inhoud/content (daaronder begrepen software, audio, video, tekst en foto’s) behoren toe aan Talentboek, tenzij enig gebruiksrecht is verleend door Talentboek. In dat geval mag de inhoud/content opgenomen op deze website alleen in ongewijzigde vorm en alleen voor persoonlijk niet-commercieel gebruik worden gereproduceerd of gedistribueerd. Enig ander gebruik van de inhoud/content, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Talentboek is strikt verboden. Alle auteursrecht-en overige eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieën. 

Bij het in strijd handelen met de gebruikersvoorwaarden van Talentboek wordt u, zonder ingebrekestelling een boete van € 500,- euro opgelegd. Het claimen van deze boete laat de overige rechten van Talentboek ter zake hiervan onverlet, waaronder begrepen het recht nakoming van dit verbod te eisen en het recht op vergoeding van daadwerkelijk geleden schade. Tevens indien u de voorwaarden voor het gebruik van de website en diensten van Talentboek schendt, dan is Talentboek gerechtigd u zonder nadere ingebrekestelling de verdere toegang tot de website en/of het gebruik van de diensten van Talentboek te ontzeggen en uw gegevens van de website en de systemen van Talentboek te verwijderen, onverminderd de overige rechten van Talentboek.

Talentboek spant zich in om haar systemen en de website te beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik en verlies van ingevoerde gegevens. Gebruikers van de diensten van Talentboek worden er echter op gewezen dat het onmogelijk is om ieder ongeautoriseerd gebruik en ieder ongewild verlies van gegevens volledig uit te sluiten. Talentboek aanvaardt geen aansprakelijkheid indien ondanks de genomen maatregelen ingevoerde gegevens alsnog worden aangetast, verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt, tenzij er ter zake daarvan sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Talentboek.

Talentboek kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door deze website.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door Talentboek te allen tijde gewijzigd worden. Talentboek zal geregistreerde gebruikers per email van deze wijziging op de hoogte stellen. Indien na het verzenden gebruik gemaakt wordt van de diensten van Talentboek is dit aan te merken als acceptatie van de wijziging van de gebruiksvoorwaarden. 

Aanvullende voorwaarden Talentboek

 1. Middels onze rekening fungeert Talentboek als doorgeefluik van gelden van derden aan talenten. Door Talentboek ontvangen donaties worden geacht deel uit te maken van het vermogen van het bewuste talent.
 2. Gebruikers van Talentboek dienen handelingsbekwaam te zijn, derhalve dienen minderjarige gebruikers van Talentboek schriftelijke toestemming te hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger.
 3. Gebruikers staan in voor de juistheid en volledigheid van de geregistreerde gegevens en dienen deze gegevens zelf actueel te houden.
 4. De gebruiker erkent dat Talentboek te allen tijde het recht heeft de toegang tot Talentboek tijdelijk of permanent te ontzeggen en het gebruik met onmiddellijke ingang op te schorten of op te schorten of op te zeggen aan gebruikers die achteraf niet handelingsbekwaam, zoals minderjarig blijken te zijn, onjuiste gegevens hebben verstrekt, onrechtmatig handelen jegens Talentboek, dan wel zich niet houden aan een of meer bepalingen van de gebruikersvoorwaarden van Talentboek.
 5. Op alle inkomsten verkregen via registratie op Talentboek zijn de fiscale bepalingen volgens Nederlands recht van toepassing.
 6. Ieder talent dat gebruik maakt van Talentboek dient derhalve een zorgvuldige en adequate administratie bij te houden van de door haar of hem gedane bestedingen van deze gelden.
 7. Gebruikers verklaren zich bewust te zijn van het feit dat op betaling en het ontvangen van schenkingen onderhevig kunnen zijn aan onder meer schenkingsbelasting en inkomstenbelasting, welke belastingen c.q. heffingen nimmer door Talentboek verschuldigd zijn en/of op haar verhaald kunnen worden.
 8. Gebruikers van Talentboek geven te kennen betalingen/transacties uitsluitend via de rekening van Talentboek te laten plaatsvinden.
 9. De gebruiker erkent dat Talentboek slechts een platform is waar gebruikers hun transacties aanmelden en afwikkelen en in deze in de vorm van een website ter beschikking stelt aan de gebruikers en dat Talentboek op generlei wijze inhoudelijk betrokken is bij de transacties tussen gebruikers.
 10. Vanaf 1 juli 2018 worden de gelden van de gebruiker automatisch van de rekening van Talentboek overgemaakt na het verstrijken van de campagneperiode van de gebruiker.
 11. Talentboek zal trachten om binnen uiterlijk 14 dagen over te gaan tot overboeking, tenzij in strijd gehandeld is met deze voorwaarden, zoals het niet hebben van schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger in geval van een minderjarige gebruiker.
 12. Talentboek kan niet uitsluiten dat om technische redenen en/of incorrect administratief handelen geen of een onjuiste overmaking geschiedt, welke bij constatering door Talentboek en/of de gebruiker zo spoedig mogelijk hersteld zal worden.
 13. Tot 1 juli 2018 geschiedde de opname van gelden van de rekening van Talentboek door middel van het op de juiste wijze en naar waarheid invullen van het “opnameformulier” van Talentboek. Alle gebruikers zijn meermaals via e-mail, de website en social media geïnformeerd over de aanpassing van de overmakingswerkwijze vanaf 1 juli 2018 en de mogelijkheid om per e-mail een verzoek in te dienen voor een overmaking van gelden van campagnes die voor 1 juli 2018 beëindigd waren. Deze mogelijkheid om de openstaande gelden op te vragen wordt aan de gebruikers aangeboden tot 1 juli 2019. Vanaf 1 juli 2019 kan Talentboek de openstaande gelden vorderen en inzetten ter compensatie van de kosten van administratie en de kosten die aan het houden van de website en de bankrekening verbonden zijn.
 14. Talentboek zal nimmer meer gelden aan het sporttalent overboeken dan de hoogte van het opgebouwde saldo.
 15. De Algemene Voorwaarden ING Bank N.V. inzake iDEAL zijn van toepassing op de transacties in het kader van Talentboek.
 16. De op de rekening van Talentboek vergoede debetrente komt volledig ten goede aan Talentboek ter compensatie van de kosten van administratie en de kosten die aan het houden van deze rekening verbonden zijn.

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen Talentboek en een gebruiker zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in het door Talentboek te verkiezen arrondissement