Skip to main content
UPDATE WERKZAAMHEDEN op 2 en 3 juli 2024:

Wegens een grote update van ons platform is yvgtf.nl tijdelijk gesloten van 2 t/m 3 juli 2024.

Privacybeleid

De Stichting Yvonne van Gennip Talent Fonds (YVGTF) helpt talenten die stranden in het behalen van successen als gevolg van financiële tekorten. Het fonds werft gelden voor hen en faciliteert ze met een crowdfundingplatform. Concreet worden momenteel vier activiteiten aangeboden:

 1. Financiële voorziening voor lage inkomens (vanuit de samenwerking met NOC*NSF, Jeugdfonds Sport en het ministerie SZW)
 2. Directe uitkeringen aan talenten (vanuit bijdragen van donateurs (met name de VriendenLoterij) aan het fonds)
 3. Talentboek (crowdfundplatform voor de sporttalenten van Nederland)
 4. Aanbieden van workshops

Wij vinden je privacy belangrijk. Daarom gaan we zeer voorzichtig en terughoudend om met je persoonlijke gegevens. Eenmaal toevertrouwd aan het YVGTF spelen we je persoonlijke informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en met welk doel?

Over het algemeen kun je onze website yvgtf.nl en talentboek.nl gebruiken zonder ons gegevens te verstrekken. Op bepaalde pagina’s verzoeken wij je echter om persoonsgegevens mee te delen. De gegevens die wij verzamelen zijn vermeld op de betreffende pagina’s van de websites en kunnen het volgende omvatten:

Indien je een aanvraag indient of een crowdfundingcampagne wenst te starten:

 • Je naam en contactgegevens, met inbegrip van je post- en e-mailadres;
 • Je geboortedatum, woonplaats en geslacht;
 • Je bankrekeningnummer;
 • Je sportieve gegevens ter beoordeling van uw aanvraag (sport, vereniging, status, deelname aan toernooien en sportieve prestaties);
 • Je financiële begroting voor de uitoefening van uw sport ter beoordeling van uw aanvraag.

Indien je een donatie wilt verrichten aan een talent:

 • Je e-mailadres (tevens is het mogelijk anoniem te doneren waardoor het e-mailadres niet bij het talent bekend zal worden)

Sommige gegevens die wij verzamelen worden beschouwd als persoonsgegevens, zijnde gegevens die op u betrekking hebben en op basis waarvan je identificeerbaar bent of geïdentificeerd kan worden. Wij verzamelen geen gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens over je ras, politieke opvattingen, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, lidmaatschap van vakbonden, seksuele geaardheid of gedrag, of genetische gegevens.

Overige gegevens:

Wanneer je yvgtf.nl of talentboek.nl gebruikt, slaan onze servers automatisch bepaalde informatie op. Denk aan webverzoeken, het apparaat dat u gebruikt, de datum en het tijdstip van uw verzoek, of een of meerdere cookies die helpen uw browser of account te identificeren. Wij verzamelen dergelijke gegevens om ervoor te zorgen dat de website functioneert en om een beeld te krijgen van de navigatievoorkeuren die de gebruiker van deze website heeft. Deze gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt zodat wij onderzoek kunnen doen naar je eigenschappen, gedrag en interesses. Anonieme of generieke gegevens op basis waarvan je niet persoonlijk kan worden geïdentificeerd, worden niet beschouwd als persoonsgegevens en vallen daarom buiten het toepassingsgebied van dit beleid.

Wat doen wij met je persoonsgegevens?

Wij kunnen de persoonsgegevens die wij verzamelen gebruiken voor een van de volgende doeleinden op yvgtf.nl of talentboek.nl:

 • Je registreren op talentboek.nl als talent met een door jezelf onderhouden profiel en crowdfundingcampagne;
 • Je te voorzien van specifieke talenten-informatie in de portal die alleen bereikbaar is door in te loggen met uw aangemaakte gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Het beoordelen van je aanvraag voor een financiële uitkering;
 • Voor onderzoek en klanttevredenheid. We hebben je mening nodig om onze diensten te kunnen verbeteren. Indien je dit niet op prijs stelt, kun je te allen tijde contact opnemen via ;
 • Voor interne archivering, op basis van onze wettelijke verplichtingen;
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven met specifieke informatie voor de talenten en/of voor sportminnende donateurs op basis van je toestemming;
 • Voor het organiseren van lotingen zonder aankoopverplichting, wedstrijden waarmee prijzen kunnen gewonnen worden of promotionele acties, om de overeenkomst die u met ons gesloten heeft, te kunnen uitvoeren en om u de gevraagde diensten te kunnen leveren;
 • Voor overige marketingdoeleinden op basis van je toestemming.

Hoe verzamelen wij je persoonsgegevens?

Wij verzamelen je persoonsgegevens op verschillende manieren, met inbegrip van:

 • Wanneer je ons deze gegevens verstrekt via de websites; en
 • Wanneer je contact met ons opneemt via een andere weg dan de websites.

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan voor het beoogde doel noodzakelijk is of voor de periode dat je geregistreerd bent.

Wij kunnen die informatie bewaren in een gecombineerde gegevensbank of in verschillende afzonderlijke gegevensbanken.

Wij verzamelen geen bovenmatige hoeveelheid persoonsgegevens die niet relevant zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verzameld.

Met wie delen wij je gegevens?

Wij zullen persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden verstrekken, behalve:

 • Wanneer deze gegevens noodzakelijk zijn om onze medewerkers, leveranciers of partners toe te laten ons een dienst te verstrekken of namens ons een taak te verrichten (met inbegrip van het verstrekken van marketingondersteuning, het verrichten van marktonderzoek of het verstrekken van klantendiensten, of het organiseren van wedstrijden waarmee prijzen kunnen gewonnen worden);
 • Indien het noodzakelijk is om onze legitieme belangen na te streven; of
 • Indien het bij wet vereist is of toegestaan.

Het YVGTF werkt met leveranciers of diensten die ons helpen onze service te verbeteren. Deze leveranciers kunnen namens ons informatie over onze gebruikers verzamelen door middel van cookies, logdata en programmeercode die in onze websites zijn geïntegreerd. Deze partijen waarmee wij samenwerken zijn verplicht om dergelijke informatie te beschermen en het is hen niet toegestaan om deze gegevens voor hun eigen gebruik of andere doeleinden in te zetten.

Direct marketing en je voorkeuren

Wij kunnen persoonsgegevens gebruiken om je informatie mee te delen over onze nieuwsbrieven, promotionele acties, speciale aanbiedingen en andere inlichtingen over onze organisatie of diensten die je volgens ons kunnen interesseren.

Wij kunnen u dergelijke informatie meedelen per:

 • E-mail;
 • Smartphone-toepassingen; sociale netwerksites; Web 2.0; enige andere mobiele telefoondrager die niet elders in deze lijst is vermeld; of
 • Enige andere methode die relevant wordt in de toekomst.

Je voorkeuren op het gebied van direct marketing

Het is de missie van het YVGTF om talenten te helpen en ze te informeren over de mogelijkheden die wij ze te bieden hebben. Als je ons persoonsgegevens verstrekt en je registreert op onze websites, kunnen we je via e-mail op de hoogte houden. Dit doen we op basis van gerechtvaardigd belang. Wij zien het sturen van nieuwsbrieven als een belangrijk onderdeel van het uitvoeren van onze missie.

Je hebt bij aanmelding de mogelijkheid om ons te laten weten of je al dan niet wenst dat deze gegevens door ons voor direct marketingdoeleinden en nieuwsbrieven worden gebruikt. Indien je van ons geen direct marketing of nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen, kun je dit steeds aangeven door een eenvoudige “Opt-out” in de e-mail.

We zorgen er ook steeds voor dat je je op een eenvoudige manier kunt afmelden. In e-mailberichten vermelden wij een link om je uit te schrijven en een e-mailadres waarnaar je een weigeringverzoek kunt richten. U kunt je voorkeuren met betrekking tot direct marketing ook veranderen door contact met ons op te nemen per e-mail: . Als je met betrekking tot je voorkeuren van mening verandert, zullen wij je persoonsgegevens uit onze gegevensbank(en) verwijderen voor zover iedere verdere verwerking ervan overbodig zou zijn geworden. Indien de verwerking van je gegevens toch nog nodig zou zijn voor een of andere beoogde doelstelling, zullen wij je gewijzigde voorkeuren alleszins zo snel als redelijkerwijs mogelijk is registreren.

Wat zijn je rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming zul je beschikken over een aantal rechten met betrekking tot je gegevens en de verwerking ervan:

 • Het recht op inzage in en op het vragen van informatie over je persoonsgegevens en onze verwerking ervan;
 • Het recht op verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens;
 • Het recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Het recht om kopij van je persoonsgegevens op te vragen als om de overdracht van je gegevens te vragen aan een derde; en
 • Het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken.

Volgens het huidige Nederlandse recht brengen wij je voornamelijk op de hoogte van de volgende rechten:

 • Het recht op inzage in en op het vragen van informatie over je persoonsgegevens en onze verwerking ervan;
 • Het recht op verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens;
 • Het recht op verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens, welke in geval van direct marketing kosteloos en zonder opgave van motivering kan gebeuren.

Als u een dergelijk verzoek wilt indienen, neem dan contact met ons op, per e-mail naar .

Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan 1 maand nadat wij een dergelijk verzoek hebben ontvangen. Wij mogen deze termijn verlengen met twee bijkomende maanden indien de complexiteit en de omvang van de verzoeken zulks vereisen. De uitoefening van je rechten is gratis, behoudens indien deze onredelijk zouden zijn, in welk geval wij een billijke vergoeding mogen vragen.

Wij vragen je om ons te helpen ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens die wij bewaren nauwkeurig en actueel zijn. Indien je denkt dat bepaalde persoonsgegevens die wij bezitten onjuist of onvolledig zijn, nodigen wij je uit om je tot ons te richten op de hierboven vermelde wijze. Wij zullen je persoonsgegevens dan zo snel als redelijkerwijs mogelijk verbeteren of aanpassen of verwijderen en dit ten laatste binnen de maand na de aanvraag.

Om je persoonsgegevens af te schermen van onbevoegden, zullen wij je vragen stellen om te kunnen controleren je het bent.

Je beschikt eveneens over het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, dit zal in de meeste gevallen de Nederlandse Privacycommissie zijn:

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

Postadres:

Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Contactgegevens

Indien je vragen hebt over ons privacybeleid of indien je een verzoek wilt indienen met betrekking tot een van uw rechten, kunt u deze richten aan .